:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 9°C

Dzieci niepełnosprawne z opiekunami wreszcie pojadą autobusem za darmo. (Akt.)

Autobus Komunikacji Miejskiej w Szczecinku
Temat Szczecinecki 22/01/2018 05:45

Po latach walki o swoje prawa rodzice dzieci niepełnosprawnych w Szczecinku wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą. To, co jeszcze 7 lat temu w szczecineckim ratuszu wydawało się niemożliwe i nikomu niepotrzebne, nagle – w roku wyborczym - może stać się faktem. A chodzi o pełne umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom dojazdu do przedszkoli i szkół autobusami Komunikacji Miejskiej. 


Do tej pory takiej możliwości, by niepełnosprawne dziecko mogło za darmo dostać się wraz ze swoim rodzicem autobusem do przedszkola, nie było. Jeśli natomiast ktoś chciał przetransportować niepełnosprawnego ucznia do szkoły, ale nie tej – specjalnej, musiał zgłosić taką potrzebę w urzędzie lub w szkole. Wówczas taki rodzic otrzymywał zakupiony wcześniej przez miasto bilet KM lub transportował dziecko wynajętym przez miasto busem. Jeśli ktoś z rodziców o takiej możliwości nie wiedział, oczywiście nie było mowy o jakichkolwiek darmowych przejazdach.
Teraz wreszcie ma się to zmienić. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni prawdopodobnie uporządkują tę kwestię.
O całej sprawie jako jedyni informowaliśmy w 2011 roku na łamach „Tematu Szczecineckiego”. Tak rozpoczynał się artykuł, opublikowany już siedem lat temu: „O problemie przejazdów niepełnosprawnych dzieci KM w Szczecinku pisaliśmy już dwukrotnie. Wszystko za sprawą listów, jakie do Urzędu Miasta wpłynęły kilka miesięcy temu od zdesperowanych rodziców. Przypomnijmy. Wnioski zostały skierowane do Komisji Problemów Społecznych Rady Miasta. Ta na początku lutego pochyliła się nad sprawą. Rezultat? Radni, mimo iż przekonywali, że rozumieją problemy rodziców i ich niepełnosprawnych pociech, ich wniosku nie poparli”. 
Jak pisaliśmy, już wtedy Ustawa o Systemie Oświaty mówiła jasno, że do obowiązków gminy należało m.in. zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym opieki i darmowego przejazdu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym albo znacznym powinni mieć zapewniony darmowy transport do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej do 21 roku życia. Do bezpłatnych przejazdów do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego uprawnione są również dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W praktyce nie wyglądało to już tak różowo. W Szczecinku nie wszędzie bilety KM były zakupywane. Nie każda ze szkół korzystała też z możliwości transportowania niepełnosprawnych uczniów na lekcje busem. Dlaczego? Największym problemem była po prostu niewiedza.

Jak informowaliśmy w 2011 roku: „większość dyrektorów nie miała pojęcia o możliwości wynajęcia busa czy o kupieniu uczniom i ich opiekunom biletów autobusowych W jednej ze szkół usłyszeliśmy, że dziecku z niepełnosprawnością ruchową nie zapewnia się transportu, ponieważ... uczeń powinien być aktywny ruchowo i integrować się z rówieśnikami. W innej - że transport przy pomocy szkolnego busa zapewnia się tylko uczniom z niepełnosprawnością ruchową, a pozostałym już nie, ponieważ ich niepełnosprawność nie dotyczy narządów ruchu, przez co mogą bez problemów dostać się do szkoły”.

Co od tamtej pory się zmieniło? W uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z którym do darmowego przejazdu do przedszkola lub szkoły autobusem KM będą uprawnione niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie, czytamy, że zmiany „wymuszone” są wejściem w życie ustawy Prawo Oświatowe. Dodajmy. Ustawa, przyjęta pod koniec 2016 roku przez rząd PiS, uporządkowała kwestię dowozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkola. Nie wprowadziła ona jednak większych zmian, jeśli chodzi o dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół. 
 

Stanowisko dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku:

 Artykuł zwiera kilka drobnych nieścisłości, które wymagają aktualizacyjnego komentarza, tym bardziej że  tekst odnosi się do problemu opisanego w 2011 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, a fakt zmiany uchwały nie wynika bynajmniej z kalendarza wyborczego, jak sugeruje autor artykułu, tylko nowej podstawy prawnej, którą lokalne prawo musi uwzględnić, a która w jednoznaczny sposób precyzuje sporne zapisy.  Treść ciekawego skądinąd artykułu bezpodstawnie sugeruje, że miasto nie stosowało się do obowiązującego w tej materii  prawa, pozostawiając rodziców dzieci niepełnosprawnych samym sobie. Nic bardziej mylnego. Przypominam, że  przepisy, na podstawie których miasto organizowało do tej pory transport uczniów niepełnosprawnych, zostały uchwalone w 2012 roku (uchwała Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 168/). 

Obowiązująca ówcześnie ustawa, a konkretnie  art. 17 ust. 3a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  jednoznacznie określał  obowiązki gminy. Składały się nań: 

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b (kształcenie specjalne lub integracyjne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym − także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonych umysłowo 
w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
Miasto realizowało swoje zadania w trzech przywołanych powyżej wariantach. Sporną kwestię stanowiły jedynie niepełnosprawne dzieci w wieku przedszkolnym (5 lat),  których  uchwała RM Szczecinka nie uwzględniła (ta grupa wiekowa pojawiła się w ustawie dopiero w wyniku nowelizacji przepisów oświatowych w 2011 r.). W takich przypadkach zawsze jednak obowiązuje akt wyższego rzędu czyli  zapis Ustawy o systemie oświaty.

Rodzice - na podstawie stosownego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mogli otrzymać, i de facto otrzymywali, bezpłatną pomoc finansową w postaci  autobusowych biletów (obsługę prowadziła Miejska Jednostka Obsługi Oświaty, a wcześniej Zakład  Budżetowy Szkół i Przedszkoli). Potwierdza to zresztą analiza materiałów archiwalnych KCUW z lat 2007-2017, w których znajdują się imienne listy uczniów –  w tym uczniów sześcioletnich i pięcioletnich – korzystających z bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej, jak również umowy zawarte pomiędzy Burmistrzem Szczecinka a rodzicami, którym miasto refundowało koszt dojazdu dziecka do przedszkola i z powrotem do miejsca zamieszkania (samochód prywatny). Osobną kwestią był zgłaszany wówczas przez część rodziców dzieci niepełnosprawnych postulat całkowitego zwolnienia z opłat przejazdowych dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. W związku z tym, że ustawa o systemie oświaty mówi jedynie o zapewnieniu przez gminę bezpłatnego transportu na trasie szkoła-dom i z powrotem, nie zdecydowano się na wprowadzenie postulowanych przez rodziców zmian.

Gwoli ścisłości warto też przypomnieć, że w trosce o niepełnosprawnych uczniów miasto zakupiło w roku 2014 specjalnie dostosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych busa, którym aktualnie - pod opieką pracownika pedagogicznego i technika fizjoterapii – dzieci dowożone są do szkół, przedszkoli, ośrodków terapeutycznych i szkół ponadpodstawowych. Obecnie systemem wsparcia Komunalnego Centrum Usług Wspólnych objętych jest kilkadziesiąt osób. 26 z nich wybrało bezpłatne bilety na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem (dziecko plus opiekun). Trzech mieszkańców naszego miasta skorzystało z możliwości refundacji kosztów dowozu dziecka samochodem prywatnym (na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Szczecinka), a 6 niepełnosprawnych uczniów (w tym cierpiący na autyzm) korzysta z busa, który dowozi ich codziennie do szkoły. Każdy mieszkaniec  Szczecinka, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymuje więc w tej materii  od miasta ustawową pomoc. 

Ustawa o systemie oświaty, podobnie jak Prawo oświatowe nie precyzuje jednak, ani też nie przesądza sposobu, w jaki gmina ma realizować nałożony na nią obowiązek bezpłatnego dowozu. Konstrukcja wyżej przytoczonych przepisów skłania jednak do wniosku, że to rodzice (opiekunowie lub opiekunowie prawni) mają prawo wybrać, czy skorzystają z transportu zorganizowanego przez gminę (jeśli taki jest w ogóle zorganizowany), czy sami zapewnią dowożenie i opiekę dziecka – wówczas zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz jego opiekuna będzie się odbywał na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). W Szczecinku nie narzucamy rodzicom modelu usługi dowozowej i staramy się robić wszystko, aby pomoc miasta stała naprawdę na wysokim poziomie. Podjęta uchwała porządkuje tylko zakres kompetencji miasta w kwestiach dowozu uczniów niepełnosprawnych, usuwając w tej materii wszelkie wątpliwości.  

Tomasz Czuk

Reklama

Miejsce zdarzenia mapa Szczecinek

dzieci niepełnosprawne szczecinek autobusy za darmo bilet komunikacja miejska - komentarze opinie

 • gość 2018-01-22 08:57:23


  Przez siedem lat władza z PO nie zauważała problemu - radny z twojej dzielnicy też. Ich pryncypał mówił "Ja po prostu nie muszę dalej na nich patrzeć. Nikt mnie nie zmusi bym z nimi dalej obcował, podawał im rękę, żebym w ich towarzystwie przebywał. A jako burmistrz muszę to ciągle robić. W związku z tym, choćby przez możliwość takiego uwolnienia się od pewnych delikatnie mówiąc „przykrych doznań”, nie chcę być nadal burmistrzem Szczecinka." A teraz jak idzie oddać władze to jest uchwała.


 • gość 2018-01-22 10:23:52


  teraz będzie więcej takich prospołecznych akcji na pokaz. jakby nie patrzeć, to dobrze. a czy wyborcy się na to nabiorą? zobaczymy przy urnach


 • gość 2018-01-22 10:26:40

  Znak to, że wybory blisko.....Mam nadzieję, że w przyszłej Radzie nie będzie ani jednego wizjonera z PO.

 • gość 2018-01-22 11:53:56


  Niech wybudują na pokaz za 5 milionów 50 mieszkań trzypokojowych dla młodych małżeństw.


 • Barbara Zasada 2018-01-22 20:37:55


  Uczniowie niepełnosprawni w Szczecinku mieli zapewniony nieodpłatny dojazd do i ze szkoły autobusem KM zgodnie z Uchwałą RM. Rodzice, na powrót po dowiezieniu dziecka oraz jadąc aby je odebrać- otrzymywali bilety. Rodzice dzieci niepełnosprawnych w 2011 r pisali do Urzędu Miasta z prośbą o rozszerzenie uprawnień na wszystkie nieodpłatne przejazdy dzieci niepełnosprawnych z opiekunem KM w Szczecinku tj. nie tylko na przejazd KM do i ze szkoły ale także do lekarza na rehabilitację czy w dowolnym celu. Wówczas Komisja nie poparła wniosku. Mam nadzieję, że przygotowywany projekt uchwały RM rozwiąże właśnie ten problem, gdyż jest on nadal aktualny. Kwestia uprawnień ustawowych na zapewnienie przez gminy dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i zakres korzystania z nich przez szkoły to inny temat.


 • Gość - niezalogowany 2018-01-22 20:50:06

  Ile jeszcze beda robic pod publike... ile rodzicow musialo sie nachoddic i naprosic. Wstyd burmistrzu, wstyd. Zeby najslabszych traktowac jak odpad aktywny... jak sie tos brzydzi to niech zamknie oczzy, kazdy ma prawo zyc godnie

 • gość 2018-01-23 01:23:13


  To nie niewiedza tylko zla wola pewnej pani piastujacej do niedawna bardzo wazna funkcje w szczecineckiej osiwacie.Pani ta w oczy klamala rodzicom, ze ustawa o systemie oswiaty w naszym miescie nie dziala.Przez lata nie dowozono dzieci, ktorym sie to nalezalo - czyli wychowankow SOSW.Te dzieci szly kilometr do szkoly, przechodzac przez ruchliwa powiatowke i nikogo to kompletnie nie interesowalo.Zreszta - jechaly do szkoly w autobusie upakowanym do granic mozliwosci, bedac przedmiotem kpin i zaczepek "zdrowej" mlodziezy.Ale kogo interesuja niepelnosprawni.Miasto nie robi niczego wyjatkowego - zaczyna wreszcie respektowac przepisy , ktore istnieja od lat.


 • gość 2018-01-23 08:59:38


  "bedac przedmiotem kpin i zaczepek "zdrowej" mlodziezy" - tak nie może być, dlaczego nauczyciele na to pozwalają. Lewacko-neomarksistowska szkoła uczy kiepsko, a w sprawie wychowania róbta co chceta?


 • gość 2018-01-23 10:30:18


  A gdzie sa nie lewako-marksistowscy rodzice?Nauczyciel moze wyjsc z siebie i stanac obok uczac tolerancji, kiedy w domu dziecko ma rodzica, ktory o niepelnosprawnych mowi debilki i niedorozwoje.Wychowywac dziecko powinni rodzice, a nie szkola.


 • gość 2018-01-23 10:51:41


  Lewaccy rodzice też kiedyś chodzili do szkoły i ktoś im tych głupot do głowy ponakładał. Czy wszyscy twoi koledzy nauczyciele nadają się do pracy? Lewacy zdobywają szkoły, przez niski poziom przygotowania nauczycieli. Część młodej kadry jest kosmopolityczna i prezentuje neomarksistowskie poglądy. Tradycja jest według nich zła, ale nic nie proponują zamiast.


 • gość 2018-01-23 16:37:21


  Brawo Dyrektorze Czuk, wystarczy respektować przepisy i już jest dobrze. Wtedy obie strony dogadują się bez problemu... Dziękujemy jako rodzice, za szacunek i troskę.


 • gość 2018-01-23 17:52:54

  Brawo Dyrektorze Czuk, wystarczy respektować przepisy i już jest dobrze. Wtedy obie strony dogadują się bez problemu... Dziękujemy jako rodzice, za szacunek i troskę.

 • gość 2018-01-23 19:26:06

  Wszystkie dzieci powinny mieć bilety KM za darmo. Rodziny są i tak najbardziej opodatkowaną grupą społeczną. Idą dwaj koledzy do kina płacą 36 zł, idzie rodzina 2+2 płaci 64 zł. Dziękuję za miejską politykę prorodzinną.

 • gość 2018-01-23 19:28:40


  Drogi przeciwniku lewactwa i neomarksizmu.W szkole dostajemy uksztaltowany wychowawczo material.Takie podstawy o jakich mowimy dzieci nabywaja do lat 5.To nie szkola wciska dzieciakom do rak nowe smartfony i tablety by sobie mogly ogladac bzdurne filmiki, rozebranych idoli i smiac sie z ludzi, ktorzy wygladaja inaczej.To robia kochani rodziciele by miec swiety spokoj.Oj chcialabym, zeby za pornografie i tresci niedozwolone poniosl jeden z drugim konsekwencje.To by moze ogladal komorke swojego dzieciatka, albo zalozyl tam blokade rodzicielska.


 • gość 2018-01-23 22:30:17

  Proszę Pani nauczyciel mówiący dzieciom, że tu cytat "Kochanowski był homofobem", a "Konopnicka to lesbijka" jest nauczycielem, czy debilem, który skończył studia? Nauczycielem tym jest polonistka. Nie wierzyłam, dziecko nagrało Panią nauczycielkę. Nauczyciele sami muszą dawać przykład wysokiej kultury osobistej, przywiązania do tradycyjnych wartości i mieć poukładane w głowie. 70% dzieci nie ma żadnego wzorca w domu, czy to znaczy, że szkoła ma umyć ręce? Macie w rękach młode pokolenie. Żeby nie było "Miałeś chamie złoty róg..."

 • gość 2018-01-23 23:39:44


  Panie Tomaszu, te ulatwienia w pelni sa od momentu kiedy objal Pan to stanowisko.Przedtem na dowozie busem do szkoly mogli liczyc tylko niepelnosprawni ruchowo i gleboko uposledzeni umyslowo. Do Panskiej poprzedniczki nie docieraly proste i klarowne slowa UoS0 o dowozie WSZYSTKICH dzieci niepelnosprawnych i jedynym wyjsciem jakie proponowala to bilety MZK.Nikogo nie interesowalo, ze rodzice dowozili dzieci samochodem, a bilety sprzedawali lub rozdawali rodzinie.Nikogo nie interesowalo, ze od przystanku do szkoly przez lata byl ponad kilometr - dla dzieci w wiekszosci niepelnosprwnych rowniez ruchowo trudne do pokonania.Dopiero od niedawna autobusy wjezdzaja pod sama szkole.Wiec z calym szacunkiem - miasto nie dbalo o dzieci niepelnosprawne i lekcewazylo rodzicow przez lata, dzialajac na granicy prawa.To dzieki Panu zaszla zmiana - ktos wreszcie nas slucha i z nami rozmawia - jak z partnerami, a nie wyludzaczami i pieniaczami.Za to naleza sie Panu ogromne podziekowania i szacunek.


 • gość 2018-01-24 13:20:56


  Droga Pani, Konopnicka byla lesbijka.Iwaszkiewicz biseksualista, a i do wieszcza Mickiewicza o jego zycie uczuciowo-erotyczne mozna by sie przyczepic.Oczywiscie to nie sa wiadomosci, ktorymi sie epatuje dzieci na etapie podstawowki, ale dociekliwej mlodziezy licealnej nikt oszukiwac nie bedzie.To by bylo zaklamanie i koltunstwo.A co do tradycyjnych wartosci - nie kazdy w tym kraju jest osoba wierzaca czy tradycjonalista.Nauczyciel ma dobrze uczyc swego przedmiotu, ma byc otwarty na pomoc dziecku, starac sie wpajac zasady funkcjonowania w spoleczenstwie.Jego osobiste przekonania religijne czy poglady polityczne to jego PRYWATNA SPRAWA i nikt nie powinien w nie wsciubiac nosa.Jesli komus nie pasuje ateizm i wolnomyslicielstow zawsze ma szanse poslania swego dziecka do szkoly prowadzonej przez kosciol - tam bedzie ksztalcone zgodnie z jego wola.


 • gość 2018-01-24 16:44:31


  "Jesli komus nie pasuje ateizm i wolnomyslicielstow" to jednak szkoła wolna od ideologi czy nie. Tylko nasz ateizm jest dobry. Związek Radziecki też był ateistyczny - co za wolność. Księdza Popiełuszkę też zabito w imię ateizmu i chronienia ideologi komunistycznej. Nie wciskaj wszystkim swoich lewicowych poglądów. Szkoła nie powinna epatować "ateizm i wolnomyslicielstwem". Są wartości uznawane przez wszystkich i ich szkoła powinna uczyć, a nie się zajmować wpajaniem młodzieży lewicowych bzdur. Ateizm to taka sama ideologia jak każda inna. Na razie nikt nic lepszego dla kształcenia młodzieży od tradycyjnych wartości nie wymyślił.


 • gość 2018-01-24 17:18:05


  Ateista całe życie walczy z Kościołem, nie ma tolerancji dla wierzących, nienawidzi każdego przejawu tradycji. Kiedy przychodzą rzeczy ostateczne woła księdza i pojednany z Bogiem idzie do Nieba. Pozdrawiam. Apelowałam tylko o wysoką kulturę osobistą nauczycieli, a tu ktoś ma nagle problem z Kościołem. Macie uczulenie na katolików czy co?


 • gość 2018-01-25 23:18:38

  Przepraszam bardzo - nikt nie ma uczulenia na Kosciol.Tylko proponuje osobom wierzacym i praktykujacym wychowanie w duchu religii i katolicyzmu w szkole prowadzonej przez kosciol.Z wszystkimi wartosciami religijnymi i tradycjami.Bo normalna , swiecka szkola nie jest w stanie.Szczegolny nacisk klade tu na slowo SWIECKA.Nie kazdy w tym kraju jest wierzacy, a jesli juz nie kazdy jest katolikiem.I takich osob nie mozna na sile uszczesliwiac takimi wartosciam- bo to lamie ich prawo do wlasnych pogladow.Szkola nie wpaja mlodziezy lewicowych bzdur , po prostu nie jest ortodoksyjnie prawicowa i katolicak co sie niektorym nie podoba.I dla tych istnieja wlasnie placowki prowadzone zgodnie z ich przekonaniami i religia. Nie mam uczuclenia na katolikow, ale mam wrazenie, ze katolicy chca bym zyla wedlug ich zasad i tradycji.A to mi sie bardzo nie podoba - bo nie znosze przymusu..

 • gość 2018-01-27 09:17:45

  "Tylko proponuje osobom wierzacym i praktykującym wychowanie w duchu religii i katolicyzmu w szkole prowadzonej przez koscioł." Dlaczego chcesz mnie spychać do getta, może zabronisz księdzu nosić sutanny po mieście, bo obraża to twoje uczucia. Nauka jęz. polskiego też ci przeszkadza, prawda. Taki stary, nieużywany już przez lewactwo język. Ja ci nie proponuję, żebyś zabrała dziecko do szkoły prowadzonej przez lewaków. Żyjemy pod wspólnym dachem i chyba przez szacunek do swoich przodków, którzy cię ochrzcili możesz pozwolić mi chodzić do kościoła, ubierać choinkę na placu, a w szkole zorganizować apel z okazji Święta Niepodległości. Nie chcesz szkoły wolnej od ideologii, chcesz szkoły "Jesli komus nie pasuje ateizm i wolnomyslicielstow". Proponujesz pustkę ideowa, którą ma zapełnić nienawiść do chrześcijaństwa, do tradycji i do rodzimej kultury. A mnie wysyłasz do getta. Apelowałam o tradycyjne wartości i wysoką kulturę osobistą nauczycieli a tu ktoś ma nagle problem z Kościołem.

 • gość 2018-01-27 23:02:13

  Szkola prowadzona przez kosiol gettem? Z tego co wiem to najlepsze szkoly, z malymi klasami, wysokim poziomem nauczania - czesto najlepiej zdawalna matura.Do tego w pelni zgodne z Pani pogladami, z modlitwa przed lekcja, z elitarna kadra nauczycielska zlozona z ludzi o nieposzlakowanej etyce i moralnosci - gdzie nikt nie bedzie mowil o Konopnickiej - lesbijce. Wpelni zgodne z wyznawanymi przez Pania pogladami.Idealne.
  Przedstawilam to tylko jako alternatywe - dla lewacko neomarksistowskich szkol , w ktorej ucza nauczyciele bez kultury osobistej i tradycji.Nigdy nie mialam problemow z kosciolem, ksiedzem, jego sutanna - swoich kolegow katechetow darze sympatia i przyjaznia, a tradycje i kulture tego kraju szacunkiem i respektem.W koncu sie w niej wychowalam. Ale tak jak szanuje czyjes poglady z prawa, musze szanowac poglady ludzi z lewa - wszak to moi uczniowie i ich rodzice. I moje osobiste poglady nie moga sprawiac, ze jednych traktuje lepiej od drugich. Inne poglady nie swiadcza o pustce ideowej, a juz tym bardziej o nienawisci do kosciola i tradycji. I jak na razie to nie ja mam problem z kosciolem, tylko jego czlonkowie z moimi odmiennymi pogladami. I prosze tu nie siac fermentu i nienawisci , nie oceniac ludzi myslacych inaczej jako pozbawionych kultury i moralnego kregoslupa. I nie demonizowac wszystkiego co nie jest zwiazane z kosciolem.Swoja droga nazywajac szkoly katolickie gettami obraza Pani moich kolegow tam pracujacych, uczniow ich rodzicow i ksiezy ktorzy je prowadza.Nie sadze , ze oni nazwali by swoje placowki gettami - prosze sie liczyc ze slowami ....I mam nadzieje, ze wyjasnilismy sobie wszystko do konca.Duzo zdrowka i spokoju zycze.I oby Duch sw. natchna Pania zrozumieniem i chrzescijanskim milosierdziem.Mowie to bez ironii.

 • gość 2018-01-29 09:37:50


  Ale są jeszcze inni niepełnosprawni, jak chociażby tacy, którym zasiłki zabierają, bo sprzedali samochód, na którego naprawę musieli się zadłużyć na 2000 zł. Samochód chory sprzedał za 8000 zł, kupił drugi za 6000 zł , za resztę oddał dług. Cała transakcja odbyła się w przeciągu 2 tygodni. Chory bez samochodu nie egzystuje, ma trudności z poruszaniem się i z .sercem. Nic, powtarzam, ani grosika z tego nie miał. Niestety MOPS przyjął mu dochód 8000 zł, cała reszta ich nie obchodziła, panie z Komisji Odwoławczej w Koszalinie przyklepały sprawę, wzięły po 3000 zł i Święta wyprawiły. Chory decyzję dostał na same Święta, pod choinkę. Na rok wstrzymali zasiłek. Zinterpretowali prawo. Bo nie wiem, czy wiecie, ale prawo w MOPS jest tak uproszczone, ogólne, że je każdy z urzędników sam interpretuje. Ciekawe, dlaczego nie zinterpretowano mu kupno samochodu i oddany dług?. To się nazywa człowieczeństwo.


Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Czyszczenie, pranie dywanów,

Oferujemy profesjonalne pranie i czyszczenie dywanów i wykładzin, mebli tapicerowanych (narożniki, kanapy, fotele, krzesła i inne), samochodów i..


Elektromechanika Szymon Pazur

Oferuję usługi elektromechaniczne : naprawa rozruszników oraz alternatorów, instalacje elektryczne, systemy: airbag, abs, esp, centralne zamki, car..


Leasing Szczecinek

Jeśli chcesz wziąć samochód lub dowolny środek trwały w leasing dobrze trafiłeś. Szybki proces, procedury uproszczone, minimalne wkłady własne,..


Praca w biurze obsługi klienta

Osoba do obsługi klientów - Szczecinek Dynamicznie rozwijająca się firma związana z turystyką dziecięcą i młodzieżową zatrudni osobę do pracy na..


Wynajmę sklep w Mosinie

Wynajmę sklep w Mosinie 71m2 od 1.01.2010


mieszkanie do wynajecia

kawalerka 29 m2 w Skotnikach 5 km od szczecinka , po remoncie , kuchnia i przedpokoj zabudowane , ogrzewanie gazowe , cieple , sloneczne


Firma remontowo - budowlana

Firma KAM - BUD oferuje kompleksowe usługi remontowo- wykonczeniowe .Zapewniam fachowa pomoc w adaptacjach wnętrz oraz w doborze , zakupie i..


**SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ**TEL.794

*SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ*NAJLEPSZE CENY*tel.794 388 383. skupujemy...absolutnie wszystkie auta: tel.794 388 383. masz auto na sprzedaż-dzwoń!dogadamy..


HP Probook i5 6GB RAM 240GB

Laptop HP Probook po przeglądzie w serwisie komputerowym posiadamy parę sztuk w ciągłej sprzedaży HP Probook modele 6560b 6570b cechy wspólne..


Sprzedam dom

Dom w Szczecinku przy ul. Zeglarskiej, polozony na dzialce o pow. 2570m2, blisko jeziora i lasu. Dom o pow. 300m2, 5 pokojowy, podpiwniczony.


Sprzedam mieszkanie

Słoneczne, przestronne i bardzo ustawne mieszkanie – 58 mkw., 3 nieprzechodnie pokoje, odrębna jasna kuchnia i łazienka.Mieszkanie położone jest w..


mieszkanie do wynajecia

Kawalerka w Skotnikach ( 5km od Szczecinka ) po kapitalnym remoncie. Kuchnia i przedpokój w zabudowie , ogrzewanie gazowe , na parterze , cieple i..


SERWIS OKIEN PCV -okres

OFERUJEMY SERWIS OKIEN PCV -regulacja okien -naprawa okuć -wymiana uszczelek -wymiana szyb -likwidacja przedmuchów -wymiana klamek


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez szczecinek.com, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

GAMA Maria Gasiul z siedzibą w Szczecinek 78-400, Niecała 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"