:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 0°C
powietrze Dobre

Znany jest już powiatowy budżet na przyszły rok

Znany jest już powiatowy budżet na przyszły rok
Partner serwisu 18/11/2019 13:07

Każdego roku prace nad budżetem Powiatu Szczecineckiego rozpoczynają się już w sierpniu. Te najbardziej wytężone przypadają na wrzesień i październik, a ostatnie szlify nadawane są projektowi dochodów i wydatków na początku listopada, tak aby w połowie miesiąca dokument mógł zostać przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej . W tym czasie starosta Krzysztof Lis odbywa niezliczoną ilość spotkań z dyrektorami jednostek i komórek organizacyjnych, szkół i prezesami spółek. Jak zatem prezentuje się projekt budżetu na nadchodące 12 miesięcy?

 

Przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego, po stronie dochodów zamknął się kwotą 127 198 564, 83 zł. 42 Szacowana suma wydatków to 129 625 666, 67 zł  324. Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne kwoty w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2020 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 44 566 241, 08 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 18 152 739, 00  zł,  kulturę fizyczną i sport 3 688 430, 00 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 730 200, 00 zł.

Jak zwykle plan jest ambitny pod względem inwestycyjnym. A skoro tak, warto przyjrzeć się mu odrobinę dokładniej. Na ten cel Powiat Szczecinecki wyasygnuje 18 486 051, 00 zł, z czego 10 095 760, 00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Wśród najważniejszych zadań  znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu SI 1) Żółtnica. Koszt inwestycji to 3 020 000, 00 zł. Ponad połowę tej kwoty, bo 1 500 000, 00 zł będzie stanowiło dofinansowanie ze środków UE.

Innym ważnym drogowym przedsięwzięciem będzie remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo Wilcze Laski. W tym przypadku, koszt inwestycji wyniesie  1 908 079, 00 zł200 000, 00 zł dofinansowania powiat Szczecinecki pozyskał w ramach  będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zaś  300 000, 00 zł stanowi dotację z gminy Szczecinek.

Mówiąc o planowanych inwestycjach drogowych nie można zapomnieć o przebudowie drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcko Dalęcino. Oszacowano, że ta inwestycja kosztować będzie 332 054, 00 zł.

Kolejną inwestycją drogową zaplanowaną w przyszłorocznym budżecie jest  przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w m. Kądzielna wraz z przebudową obiektu inżynierskiego. Koszt to 2 274 373, 00 zł.

Ostatnie ważne drogowe przedsięwzięcie  to przebudowa drogi powiatowej Nr 1258Z na długości 2,2 km, na  odcinku od przejazdu kolejowego w m. Grzmiąca do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do m. Sucha (włącznie) wraz z remontem obiektu inżynierskiego. Koszt oszacowano na 2 261 254, 00 zł.

Ponadto samorząd powiatowy zamierza przeznaczyć 100 000, 00 zł na ciągi komunikacyjne na drogach oraz 200 000, 00 zł na wykonanie nakładek bitumicznych.

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych Powiat Szczecinecki planuje przeznaczyć 2 190 760, 00 zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się te, o których Zarząd Powiatu Szczecineckiego myślał od dawna. Chodzi mianowicie o przebudowę sal gimnastycznych w ZS nr 7 w Białym Borze i ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Remont pierwszej wraz z dostawą wyposażenia pochłonie 166 226, 00 zł83 113, 00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto przebudowane zostanie boisko szkolne za 558 484, 00 zł279 242, 00 zł to również środki z Ministerstwa, 200 000, 00 zł pochodzić będzie z kredytu, zaś 79 242, 00 zł z środków własnych. Remont sali ZS Nr 2, wraz z wyposażeniem to wydatek 1 009 678, 00 zł504 839, 00 zł to kwota wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 500 000, zł samorząd powiatowy planuje pozyskać w ramach kredytu, a brakujące 4 839,00 zł dołożyć z własnej kieszeni. Również ZS Nr 2 doczeka się nowego boiska. Planowana kwota jego przebudowy to 456 372, 00 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 228 186, 00 zł,  te pozyskane w  ramach kredytu 200 000, 00 zł oraz fundusze własne w wysokości 28 186, 00 zł.

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada, że samorząd powiatowy na termomodernizację obiektów przeznaczy 902 804, 00 zł. Takowej, wraz modernizacją  centralnego ogrzewania zostanie poddana sala gimnastyczna w ZS Nr 2 im Ks. Warcisława IV. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 442 551, 00 zł.

Natomiast na budowę i modernizację obiektów, Powiat Szczecinecki zamierza wyasygnować 3 216 157,00 zł.  Dużym i ambitnym przedsięwzięciem będzie dostosowanie i wyposażenie pracowni cieplnej i cieplno-chemicznej obróbki metalu tzw. kuźni w Zespole Szkól Technicznych w Szczecinku do aktualnych wymogów programowych oraz potrzeb rynku pracy. Koszt inwestycji to 1 228 739, 00 zł, z czego aż 1 076 727, 00 zł pochodzić będzie ze środków UE. Ponadto samorząd powiatowy w ramach środków własnych zamierza przeprowadzić modernizację węzła sanitarnego na Il piętrze w internacie ZST – koszt 65 000, 00 zł, modernizację i przebudowę pokoi w internacie ZST – koszt 70 000, 00 zł, modernizację węzłów cieplnych w budynku szkoły i internatu ZST – koszt 30 000, 00 zł oraz dokonać instalacji monitoringu wizyjnego w I LO im. Ks. Elżbiety – koszt 20 000, 00 zł. Do ważniejszych zadań można zaliczyć również dostosowanie pomieszczeń na potrzeby kuchni funkcjonującej w SM – koszt 200 000, 00 zł, wykonanie instalacji teletechnicznej sieci monitoringu wizyjnego w Bursie przy ul. Wiatracznej w Szczecinku (CEEiRJ) – koszt 13 000, 00 zł, dostosowanie budynku DPS w Bornem Sulinowie do wymagań ochrony ppoż. – koszt 695 602, 00 zł. Dużym przedsięwzięciem będzie budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu przy ZSZ Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku. Inwestycja pochłonie 650 000, 00 zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie aż 552 500, 00 zł, a to oznacza, że ze środków własnych samorząd powiatowy będzie musiał dołożyć 97 500, 00 zł100 000, 00 zł przewidziano na osuszenie, wykonanie wentylacji i dostosowanie piwnic na potrzeby powiększającego się archiwum Starostwa Powiatowego w Szczecinku.  67 816,00 zł  zabezpieczono na wykonanie instalacji ppoż. w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze oraz 76 000, 00 zł na wymianę instalacji wraz z remontem kuchni w tejże szkole.

Na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych Powiat Szczecinecki  przeznaczy 849 385, 00 zł. Na realizację poszczególnych zadań samorząd aplikował o wsparcie w PFRON. Wśród nich znalazły się takie przedsięwzięcia jak: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusu", który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach – dla SOSW, koszt 145 000, 00 zł, (środki z PFRON – 80 000, 00 zł, środki własne – 65 000, 00zł), likwidacja barier komunikacyjnych poprzez modernizację wjazdu i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w SOSW, koszt 100 000, 00 zł  (środki z PFRON – 50 000, 00 zł, środki własne – 50 000, 00 zł), likwidacja barier w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, koszt 168 353, 00 zł (środki z PFRON – 23 318, 00 zł, środki własne – 5 035, 00 zł, kredyt – 140 000, 00 zł), likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, koszt 178 090, 00  (środki z PFRON – 36 670, 00 zł, środki własne – 141 420, 00 zł), zawodowcy bez barier (obszar B) Zespół Szkół Technicznych, koszt 257 942, 00 zł (środki z PFRON – 25 750, 00 zł, środki własne – 232 192, 00 zł)

Na zakupy różnego rodzaju, niezbędnego sprzętu do swoich jednostek Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 364 500, 00 zł, zaś na pozostałe wydatki inwestycyjne 866 685, 00 zł. Do najważniejszych należą: przygotowanie dokumentacji technicznych i projektowych, audyty zadań inwestycyjnych oraz tablice do projektów – koszt 119 300, 00 zł, założenie pełnej ewidencji dróg i mostów – 50 000, 00 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku KP Borne Sulinowo” – 150 000, 00 zł, budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – koszt 200 485, 00 zł (170 000, 00 zł – środki z UE, środki własne – 10 162, 00 zł),  nowe nasadzenia w ramach projektu: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zielem przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek – koszt 177 400, 00 zł (145 690, 00 zł – środki z UE, środki własne – 31 710, 00 zł).

Jak widać plan dochodów i wydatków na 2020 rok prezentuje się bardzo ambitnie. Teraz pozostaje tylko czekać na pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych radnych oraz sesję budżetową na której radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok. Ta, jak zwykle odbędzie się pod koniec grudnia.

 

info/foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Reklama

budżet powiat 2020 - komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2019-11-18 15:14:45

    Nigdzie niestety nie ma mowy w planie budzetu powiatowego o budowie przystankow dla uczniow czy tez niepelnosprawnych lub zdrowych. Lacznik ulicy Rybackiej ze Slupska wymaga koniecznie przystanku, linia nr 14 mija go. Ulica Rybacka przedluza sie do wsi Marcelin Kolonia ze szkolka jezdziecka ,,U Kachy".

  • Gość - niezalogowany 2019-11-20 11:02:45

    Kosciol Ducha Swietego, SP nr 1 i szkola prywatna nie maja przystanku, po co jedynce droga hala sportowa? Identhczna sytuacja jest przy Kopernika: jest hala, szkola, bloki i przedszkole a nie ma przystanku, Swiatki stracily 78% kursow.

  • Gość - niezalogowany 2019-11-21 09:43:37

    Bardzo prosze o zaokraglanie kwot w artykulach o budzetach.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ -

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ - 507-678-396 - SZCZECINEK I OKOLICE


Schneider-Electric zatrudni

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


Pranie

Oferujemy pranie i czyszczenie dywanów,mebli tapicerowanych,wózków dziecięcych,materaców oraz tapicerki samochodowej wraz z generalną czystką..


SERWIS OKIEN PCV -okres

SERWIS OKIEN PCV -regulacja okien -naprawa okuć -wymiana uszczelek -wymiana szyb -likwidacja przedmuchów -wymiana klamek


HP Probook i5 6GB RAM 240GB

Laptop HP Probook po przeglądzie w serwisie komputerowym posiadamy parę sztuk w ciągłej sprzedaży HP Probook modele 6560b 6570b cechy wspólne..


Czyszczenie, pranie dywanów,

Oferujemy profesjonalne pranie i czyszczenie dywanów i wykładzin, mebli tapicerowanych (narożniki, kanapy, fotele, krzesła i inne), samochodów i..


Dofinansuję przedsięwzięcie

Szukam osoby, która ma pomysł na biznes lub już go prowadzi i potrzebuje dokapitalizowania. Tylko poważne oferty.


ROLETY na wymiar - PRODUCENT

Rolety na wymiar - dzień noc, termiczne, zewnętrzne, antywłamaniowe, plisy, żaluzje i wiele innych. Produkcja w Szczecinku = najniższe ceny,..


Leasing Szczecinek

Jeśli chcesz wziąć samochód lub dowolny środek trwały w leasing dobrze trafiłeś. Szybki proces, procedury uproszczone, minimalne wkłady własne,..


Dzierżawa ziemi rolnej, łąk i

Przyjmę w dzierżawę każdą ziemię rolną,łąki i pastwiska na terenie gmin: Szczecinek, Grzmiąca, Barwice. Powierzchnia od 1 ha. Czynsz ustalany..


DO WYNAJĘCIA Odkurzacz Piorący

Wypożyczę odkurzacz piorący Karcher Puzzi 10/1 w komplecie ssawka do tapicerki, ssawka do dywanów, i porcja proszku do mycia tapicerki na jeden..


LEGALIZACJA TACHOGRAFY CYFROWE

LEGALIZACJA TACHOGRAFY CYFROWE


Kupie wszystkie maszyny

Kupie wszystkie maszyny rolnicze , ciagnki przyczepy plugi agregaty kombajny ladowarki i inne , stan obojetny stary zlom jak i nowsze do 100tys..


Firma Elda-Eltra

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


Schneider-Electric zatrudni w

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


ANGIELSKI - PRZYGOTOWANIE DO

Magister fil. ang. oferuje profesjonalne przygotowanie do matury z j. angielskiego.


Poszukuję niani/opiekunki dla

Poszukuję niani dla córeczki w wieku trzynastu miesięcy. Bardzo proszę o kontakt wszystkie zainteresowane osoby. Chętnie telefonicznie udzielimy..


Sprzedam mieszkanie

Słoneczne, przestronne i bardzo ustawne mieszkanie – 58 mkw., 3 nieprzechodnie pokoje, odrębna jasna kuchnia i łazienka.Mieszkanie położone jest w..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez szczecinek.com, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

GAMA Maria Gasiul z siedzibą w Szczecinek 78-400, Niecała 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"